Σε ποιους απευθύνεται: 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower ή TOEFL.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών/τριών γίνεται από επιτροπή καθηγητών με αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών που συνεκτιμούνται, είναι:  

  • η βαθμολογία στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών,
  • η πιθανή ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου,
  • η γνώση ξένων γλωσσών,
  • οι συστατικές επιστολές,
  • η επαγγελματική εμπειρία,
  • η προσωπική συνέντευξη και
  • η θέση ευθύνης του υποψηφίου στην επιχείρηση, στην οποία εργάζεται.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μερικής φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Υπηρεσιών είναι πέντε εξάμηνα (30 μήνες).   

Go to top