Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών

 

Άρθρο 1: Γενικές Ρυθμίσεις

α. Οι φοιτητές προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Μετά το πέρας 15' από την έναρξη της παράδοσης δεν επιτρέπεται η είσοδος των Σπουδαστών στην αίθουσα διδασκαλίας. Η απουσία υπολογίζεται στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας της ημέρας, ακόμα και εάν ο φοιτητής παρακολουθήσει τις υπόλοιπες ώρες παραδόσεων.

β. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, η Γραμματεία του Προγράμματος συμπληρώνει τον κατάλογο των παρόντων.


Άρθρο 2: Περιπτώσεις Αποβολής-Διαγραφής από το Πρόγραμμα

α. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει ανά εξάμηνο σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

β. Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά κλπ, συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα.

γ. Η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή.


Με απόφαση της 5ης ΓΣΕΣ (συνεδρία 16-06-2015) αν ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια αποτύχει σε μάθημα οιουδήποτε εξαμήνου  υποχρεούται να επανεξεταστεί σ' αυτό το μάθημα στις καθορισμένες  ημερομηνίες επανεξέτασης, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση και  δεύτερης αποτυχίας δικαιούται να επαναλάβει την εξέταση μαζί με την επόμενη Σειρά, κατά την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το εξάμηνο  διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Η οριστική απόφαση για τις πιο πάνω περιπτώσεις αποβολής-διαγραφής από το Πρόγραμμα λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ.  Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ.


Άρθρο 3: Αναστολή ή Διακοπή Φοίτησης από το Πρόγραμμα

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια κλπ) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επαναπαρακολούθηση με την επόμενη σειρά, ή ακόμη και την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα.  Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την επόμενη σειρά (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά.).  Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και καταβάλλονται εκ νέου.

 

 

Άρθρο 4: Εκπαιδευτική Διαδικασία: Απουσίες-Εξετάσεις-Βαθμολόγηση

α. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Φοιτητής με απουσίες που υπερβαίνουν το 25% του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, στερείται του δικαιώματος εξέτασής του συγκεκριμένου μαθήματος τη δεδομένη εξεταστική περίοδο. Εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

β. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την επίσημη έγκριση του θέματος. Με απόφαση της 7ης ΓΣΕΣ (συνεδρία 03-05-2017) σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ο οποίος αιτιολογείται επαρκώς, η ΓΣΕΣ δύναται να χορηγήσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας για χρονικό διάστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνά τις 15 ημέρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή θα διενεργείται με τις ίδιες διαδικασίες, με την επόμενη Σειρά του Προγράμματος, και με την παράλληλη καταβολή τέλους 500,00€. Τέλος, στην περίπτωση που και η ως άνω προθεσμία δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Ο διαγραφείς φοιτητής λαμβάνει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο βέβαια δεν αντιπροσωπεύει μεταπτυχιακό τίτλο.

γ. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, τότε η διπλωματική εργασία επαναλαμβάνεται για μία μόνο φορά.

δ. Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 - 10 και ως κατώτατος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 5.

ε. Ο βαθμός εργασιών σε κάποιο μάθημα συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.


Άρθρο 5: Πέρας των Σπουδών-Αποφοίτηση

α. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου.
β. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται εντός του επομένου εξαμήνου από την έκδοση του συνόλου των αποτελεσμάτων.

Go to top