Πληροφορίες Προγράμματος

Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών

 

Άρθρο 1: Γενικές Ρυθμίσεις

α. Οι φοιτητές προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Μετά το πέρας 15' από την έναρξη της παράδοσης δεν επιτρέπεται η είσοδος των Σπουδαστών στην αίθουσα διδασκαλίας. Η απουσία υπολογίζεται στο σύνολο των ωρών διδασκαλίας της ημέρας, ακόμα και εάν ο φοιτητής παρακολουθήσει τις υπόλοιπες ώρες παραδόσεων.

β. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, η Γραμματεία του Προγράμματος συμπληρώνει τον κατάλογο των παρόντων.


Άρθρο 2: Περιπτώσεις Αποβολής-Διαγραφής από το Πρόγραμμα

α. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πρόγραμμα ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει ανά εξάμηνο σε περισσότερα από δύο μαθήματα.

β. Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμοστη συμπεριφορά κλπ, συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα.

γ. Η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή.


Με απόφαση της 5ης ΓΣΕΣ (συνεδρία 16-06-2015) αν ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια αποτύχει σε μάθημα οιουδήποτε εξαμήνου  υποχρεούται να επανεξεταστεί σ' αυτό το μάθημα στις καθορισμένες  ημερομηνίες επανεξέτασης, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση και  δεύτερης αποτυχίας δικαιούται να επαναλάβει την εξέταση μαζί με την επόμενη Σειρά, κατά την εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το εξάμηνο  διδασκαλίας του μαθήματος αυτού. Η οριστική απόφαση για τις πιο πάνω περιπτώσεις αποβολής-διαγραφής από το Πρόγραμμα λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ.  Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣΕΣ.


Άρθρο 3: Αναστολή ή Διακοπή Φοίτησης από το Πρόγραμμα

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια κλπ) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επαναπαρακολούθηση με την επόμενη σειρά, ή ακόμη και την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα.  Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την επόμενη σειρά (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά.).  Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και καταβάλλονται εκ νέου.

 

 

Άρθρο 4: Εκπαιδευτική Διαδικασία: Απουσίες-Εξετάσεις-Βαθμολόγηση

α. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Φοιτητής με απουσίες που υπερβαίνουν το 25% του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, στερείται του δικαιώματος εξέτασής του συγκεκριμένου μαθήματος τη δεδομένη εξεταστική περίοδο. Εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

β. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την επίσημη έγκριση του θέματος. Με απόφαση της 7ης ΓΣΕΣ (συνεδρία 03-05-2017) σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ο οποίος αιτιολογείται επαρκώς, η ΓΣΕΣ δύναται να χορηγήσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας για χρονικό διάστημα το οποίο σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνά τις 15 ημέρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή θα διενεργείται με τις ίδιες διαδικασίες, με την επόμενη Σειρά του Προγράμματος, και με την παράλληλη καταβολή τέλους 500,00€. Τέλος, στην περίπτωση που και η ως άνω προθεσμία δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Ο διαγραφείς φοιτητής λαμβάνει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο βέβαια δεν αντιπροσωπεύει μεταπτυχιακό τίτλο.

γ. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας, τότε η διπλωματική εργασία επαναλαμβάνεται για μία μόνο φορά.

δ. Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0 - 10 και ως κατώτατος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 5.

ε. Ο βαθμός εργασιών σε κάποιο μάθημα συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.


Άρθρο 5: Πέρας των Σπουδών-Αποφοίτηση

α. Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου.
β. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται εντός του επομένου εξαμήνου από την έκδοση του συνόλου των αποτελεσμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται: 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower ή TOEFL.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών/τριών γίνεται από επιτροπή καθηγητών με αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών που συνεκτιμούνται, είναι:  

 • η βαθμολογία στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών,
 • η πιθανή ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου,
 • η γνώση ξένων γλωσσών,
 • οι συστατικές επιστολές,
 • η επαγγελματική εμπειρία,
 • η προσωπική συνέντευξη και
 • η θέση ευθύνης του υποψηφίου στην επιχείρηση, στην οποία εργάζεται.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μερικής φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Υπηρεσιών είναι πέντε εξάμηνα (30 μήνες).   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/.

 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 • να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 • να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στηΔιοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης)
 • να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
 • να κατατάξετε με σειρά προτεραιότητας όλες τις προσφερόμενες κατευθύνσεις
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά μόνο το αποδεικτικό της κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης της αίτησης ύψους 30€ (δείτε λεπτομέρειες ακολούθως στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αιτήσεως)
 • εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους αξιολόγησης, όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:

Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Μερικής Φοίτησης),

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 2ος όροφος, γραφείο 206

(καθημερινά 15:30 – 17.30, τηλ. 210-8203872)

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τυπωμένη την αίτηση που έχει υποβληθεί στο σύνδεσμο http://e-graduate.applications.aueb.gr:8080/jMScApplication/

2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 30€ (το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της ΕΤΕ 110/48008855, ΙΒΑΝ GR1801101100000011048008855 με αιτιολογία μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).

6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητή και από Εργοδότη).

8. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower (Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το TOEFL). 

9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων, βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας).

10. Δύο μικρές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προκήρυξη παρακαλώ στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε €6800.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις δόσεις και συγκεκριμένα: 

 • Το ποσό των €1000 καταβάλλεται με την εγγραφή των φοιτητών και αντιστοιχεί στην κατοχύρωση της θέσης τους στο Πρόγραμμα
 • Η 1η δόση, ύψους €700 στην αρχή του πρώτου εξαμήνου.
 • Η 2η δόση, ύψους €1700 στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου.
 • Η 3η δόση ύψους €1700 στην αρχή του τρίτου εξαμήνου.
 • Η 4η και τελευταία δόση ύψους €1700 στην αρχή του τέταρτου εξαμήνου.

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις δόσεις των διδάκτρων στις ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή του Προγράμματος. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής διακόπτει ή του ζητείται να διακόψει το Πρόγραμμα, λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης ή μη συμμόρφωσης, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Go to top