Τουρισμός

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος μόνο αν δεν τρέξει η κατεύθυνση του Τουρισμού.

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον πελάτη – καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Έμφαση δίνεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών κοι κοινωνικών επιδράσεων που  δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος, καλύπτεται η διαδικασία της έρευνας αγοράς, η οποία αποτελεί κεντρικό άξονα για τη μελέτη των θεμάτων που  άπτονται της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή.

Το μάθημα έχει στόχο να χτίσει ένα θεωρητικό περίγραμμα, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση του πελάτη - καταναλωτή. Η κατανόηση αυτή εξυπηρετεί στον καλύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό θα υιοθετηθούν δύο οπτικές μέσα από τις οποίες θα προσεγγιστούν τα θέματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: Η οπτική του ίδιου του αποφασίζοντα και η οπτική του σύγχρονου στελέχους ΜΚΤ.

Η προσέγγιση του μαθήματος θα αποτελεί συνδυασμό διαλέξεων, συζήτησης, αναλύσεων πραγματικών περιπτώσεων (case studies) και θα κληθούν και επισκέπτες ομιλητές.

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι ένα forum για συζήτηση όπου όλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσουν και να διερευνούν ιδέες, να τις υποστηρίζουν και ομαδικά να φτάνουν σε λύσεις προβλημάτων ΜΚΤ.

Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνησηκαι ανάλυση του τουριστικού φαινομένου μέσα από την ελληνική και διεθνή πρακτική του Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στις ημέρες μας σ’ ένα όχι ιδιαίτερα ασφαλές τουριστικό περιβάλλον.

Τα διοικητικά στελέχη εκείνα που προορίζονται και προσδοκούν να σταδιοδρομήσουν στην τουριστική «βιομηχανία», οφείλουν να κατανοήσουν την όλη φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες που κρύβει το Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών, ώστε η διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων, να είναι επικερδής για την οικονομική πορεία του τόπου ή ενός οργανισμού.

Το Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών – που αφορά κατά κύριο λόγο προσφορά άυλων τουριστικών προϊόντων (δηλαδή υπηρεσιών) – είτε αυτά διατίθενται και προσφέρονται μ ε μ ο ν ω μ έ ν α (όπως λ.χ. φιλοξενία, σίτιση, ψυχαγωγία, ξενάγηση, κ.ο.κ.) είτε αυτά διατίθενται και προσφέρονται σ υ ν δ υ α σ μ έ ν α (όπως λ.χ. τα πακέτα διακοπών περιλαμβάνουν τη διακίνηση, τη διαμονή, τη σίτιση, την ψυχαγωγία, κλπ.), δεν μπορούν, παρά να απασχολούν το ενδιαφέρον πολλών και διαφορετικών τουριστικών επιχειρήσεων, όπως οι ακόλουθες:

 • Ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές μονάδες,
 • Τουριστικά γραφεία και τουρ-οπεράτορς
 • Αεροπορικές εταιρίες,
 • Κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής,
 • Θεματικά πάρκα,
 • Εξειδικευμένα καταλύματα,
 • Εξωτερικές επισιτιστικές μονάδες και μπαρ,
 • Επιχειρήσεις ενοικίασης μέσων μεταφοράς,
 • Τουριστικές εκθέσεις,
 • Επιχειρήσεις ειδών λαϊκής τέχνης, κ.α.

 

Το μάθημα αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας μέχρι τη δημιουργία της εταιρείας και τη μετέπειτα διαχείρισή της. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει ποικιλία θεμάτων, όπως:

 • Δράση Επιχειρηματία
 • Πτυχές Επιχειρηματικότητας
 • Σχέσεις Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας - Δημιουργικότητας
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Ενδο-επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικές Στρατηγικές

Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, η θεωρία συνδυάζεται με πρακτικές ασκήσεις που προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το μάθημα προσδοκά την εκ νέου τοποθέτηση όσων έχουν ήδη εμπλακεί σε επιχειρηματική δράση (δική τους ή άλλων). Για τους υπόλοιπους δημιουργείται έναυσμα για σκέψη σε περίπτωση μελλοντικής εμπλοκής.

Σκοπός  του μαθήματος είναι η  συμβολή του στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε ευρύτερα οικονομικά θέματα, η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξειδίκευσης σε οικονομικά θέματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης στην λύση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις στην διοίκηση μιας επιχείρησης στον τομέα των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει στοιχεία τόσο της μικροοικονομικής όσο και της μακροοικονομικής ανάλυσης, απαραίτητα για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, αναλύει βασικές θεωρητικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης  για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας. Επίσης αναλύει την μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, την λειτουργία της, τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα, τις πολιτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θέματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον.

Το μάθημα περιλαμβάνει μαθήματα από την επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ τα οποία συνθέτουν το διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν τον χώρο των Υπηρεσιών καθώς και στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως μέρος του ευρύτερου πεδίου του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Η προσέγγιση του μαθήματος δεν είναι τεχνική και συνεπώς προϋποθέτει βασικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT). Το μάθημα καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ο στόχος του μαθήματος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση γνώσεων ικανών να βοηθήσουν τους φοιτητές να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, αποτελεσματικών πρακτικών και ελκυστικών υπηρεσιών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιστημονικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Go to top