Ναυτιλία

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει σύγχρονες εφαρμοσμένες πρακτικές διαχείρισης Logistics, οι οποίες θα βοηθήσουν τα στελέχη του κλάδου να κατανοήσουν τις προκλήσεις τις αγοράς και να τις εκμεταλλευθούν έτσι ώστε να προσφέρουν στην επιχείρηση καλύτερα αποτελέσματα με ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος και την εξομάλυνση της διαδικασίας παραγωγής. Συγκεκριμένα, το μάθημα θα καλύψει τα εξής:

 • Κατανόηση των εξελίξεων στο κλάδο και σε ποιο βαθμό αυτές επηρεάζουν την πορεία της επιχείρησης
 • Βασικές αρχές logistics (παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορές, κεντρικές αποθήκες, διάθεση παραγγελιών, μεταφορές και consolidation)
 • Λειτουργικά ζητήματα στη σχεδίαση της αλυσίδας εφοδιασμού και διάθεσης προϊόντων
 • Διαχείριση μεταφορών
 • Αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης
 • Σχεδίαση σύνθετων αλυσίδων εφοδιασμού και μεταφοράς προϊόντων
 • Σχεδίαση και οργάνωση δικτύου προμηθευτών
 • Οι διεθνείς προοπτικές του κλάδου
 • Παραγωγή προϊόντων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.
 • Διατήρηση των προϊόντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 • Πλήρη αξιοποίηση των υλικών μέσων της επιχείρησης, στη μεταφορά των προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις και τελικά στην επίτευξη κερδοφορίας και οικονομίας κλίμακας για την επιχείρηση.
 • Διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των έμψυχων (ανθρώπινων) και των άψυχων (υλικών) πόρων της, η παραγωγή, η αποθήκευση και η διανομή των αγαθών, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν και από την παραγωγή στο ράφι
 • Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Εφοδιαστική Διαχείριση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Logistics)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics Management Information Systems) και εφαρμογές προωθημένων τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Στρατηγικές διείσδυσης των ασύρματων τεχνολογιών στην ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων όσον αφορά την εξειδικευμένη προβολή τους στον ιδιαίτερο τομέα της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Η πολυπλοκότητα των ναυτιλιακών αγορών σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τόσο τη δομή- διάρθρωση όσο και τις δραστηριότητες των ναυτιλιακών εταιριών, επιβάλλουν την αυτόνομη επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσα από ένα εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, στην εμβάθυνση της μελέτης όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση σύγχρονων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην αποκωδικοποίηση των παραμέτρων της λειτουργίας των εσωτερικών μηχανισμών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ειδική εστίαση γίνεται και σε όλο το εύρος των αποφάσεων που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια δραστηριοποίησης  των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Στόχος του μαθήματος είναι η πρόσληψη παραστάσεων σχετικά με τις αρχές που διέπουν το ναυτικό δίκαιο εν γένει. Προτάσσεται σύντομη σκιαγράφηση των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την προσέγγιση των θεσμών του ναυτικού δικαίου. Κατόπιν εξετάζονται βασικές θεματικές, πάντοτε λαμβανομένου υπόψη του υποστρώματος των οικονομικών σπουδών των διδασκομένων. Η ανάλυση εκκινεί από την έννοια του πλοίου, τους τρόπους κτήσης κυριότητας καθώς και τις συνέπειες από την ύψωση σημαίας. Κατόπιν εξετάζονται οι θεσμοί της ναυτικής υποθήκης και των ναυτικών προνομίων,  

οι οποίοι εντάσσονται στη θεματική της ναυτικής πίστης. Έπειτα ερευνάται ο τρόπος εκμετάλλευσης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη αλλά και τρίτο, τον εφοπλιστή. Κατόπιν εισερχόμαστε στον κεντρικό πυρήνα της εκμετάλλευσης πλοίου, δηλαδή τη ναύλωση. Αναλύεται το νομικό καθεστώς των βασικών κανόνων που διέπουν τη θαλάσσια μεταφορά, τόσο υπό τους εθνικούς κανόνες του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου όσο και τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ. Έπειτα σκιαγραφείται ο θεσμός του περιορισμού της  

ευθύνης, ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση στο ναυτικό δίκαιο. Η θεματική ολοκληρώνεται με την ανάλυση της σημασίας της φορτωτικής. Επίσης εξετάζεται η σύμβαση μεταφοράς επιβάτη, ώστε ο διδασκόμενος να αποκτήσει πλήρη εικόνα της ναύλωσης. Εν τέλει, ερευνάται ο θεσμός της κοινής αβαρίας και η επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση. Το μάθημα ολοκληρώνεται με σύντομη σκιαγράφηση της θέσης του πλοιάρχου και του πληρώματος στη θαλάσσια αποστολή, ιδίως την ευθύνη που μετακυλίεται στον πλοιοκτήτη από τις πράξεις/παραλείψεις τους. Επισημαίνεται ότι η επάρκεια του διδασκομένου ελέγχεται με έγγραφη εξέταση μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, στην οποία ζητούνται απαντήσεις, τόσο επί πρακτικού ζητήματος όσο και επί θεωρητικών ερωτημάτων. 

Σκοπός των διαλέξεων  είναι να γίνει κατανοητή  η φύση των Δημοσίων Σχέσεων και των εφαρμογών τους μέσα από την ανάπτυξη και την περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία και στην επιχείρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και τις διαφορές τους από το Μάρκετινγκ και την Διαφήμιση.  Τελειώνοντας οι διαλέξεις ο ακροατής θα έχει εξοικειωθεί με την οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον και θα έχει εμβαθύνει τόσο στη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων όσο και της αξιολόγησής του. Ακόμα ο ακροατής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρησιακό και μη, περιβάλλον.

Το μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από πέντε  ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή και θα δοθεί ο ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων καθώς και τα χαρακτηριστικά του Διευθυντού των Δημοσίων Σχέσεων. Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στις Δημόσιες Σχέσης – το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση. Στη τρίτη ενότητα θα αναλυθούν τα προγράμματα και τα μέσα που χρησιμοποιεί ένας διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων ή μια εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων. Οι τρεις πρώτες ενότητες θα παρουσιαστούν περιληπτικά  Στην τέταρτη ενότητα θα αναλυθούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τις Δημόσιες Σχέσεις και οι διαλέξεις θα εστιάσουν στη χορηγία κυρίως.  Στην τελευταία ενότητα θα αναπτυχθεί το επικοινωνιακό τμήμα στης διοίκησης των κρίσεων. 

Το μάθημα αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας μέχρι τη δημιουργία της εταιρείας και τη μετέπειτα διαχείρισή της. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει ποικιλία θεμάτων, όπως:

 • Δράση Επιχειρηματία
 • Πτυχές Επιχειρηματικότητας
 • Σχέσεις Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας - Δημιουργικότητας
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • Ενδο-επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικές Στρατηγικές

Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, η θεωρία συνδυάζεται με πρακτικές ασκήσεις που προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το μάθημα προσδοκά την εκ νέου τοποθέτηση όσων έχουν ήδη εμπλακεί σε επιχειρηματική δράση (δική τους ή άλλων). Για τους υπόλοιπους δημιουργείται έναυσμα για σκέψη σε περίπτωση μελλοντικής εμπλοκής.

Σκοπός  του μαθήματος είναι η  συμβολή του στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε ευρύτερα οικονομικά θέματα, η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξειδίκευσης σε οικονομικά θέματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης στην λύση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις στην διοίκηση μιας επιχείρησης στον τομέα των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει στοιχεία τόσο της μικροοικονομικής όσο και της μακροοικονομικής ανάλυσης, απαραίτητα για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, αναλύει βασικές θεωρητικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης  για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας. Επίσης αναλύει την μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, την λειτουργία της, τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα, τις πολιτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θέματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος μόνο αν τρέξει η κατεύθυνση της Επικοινωνίας-Δημόσιες Σχέσεις-Διαφήμιση.

Το μάθημα περιλαμβάνει μαθήματα από την επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ τα οποία συνθέτουν το διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν τον χώρο των Υπηρεσιών καθώς και στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως μέρος του ευρύτερου πεδίου του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Η προσέγγιση του μαθήματος δεν είναι τεχνική και συνεπώς προϋποθέτει βασικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT). Το μάθημα καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ο στόχος του μαθήματος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση γνώσεων ικανών να βοηθήσουν τους φοιτητές να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, αποτελεσματικών πρακτικών και ελκυστικών υπηρεσιών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιστημονικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Go to top