Επικοινωνία-Διαφήμιση-Δημόσιες Σχέσεις

Σκοπός των διαλέξεων  είναι να γίνει κατανοητή  η φύση των Δημοσίων Σχέσεων και των εφαρμογών τους μέσα από την ανάπτυξη και την περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία και στην επιχείρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και τις διαφορές τους από το Μάρκετινγκ και την Διαφήμιση.  Τελειώνοντας οι διαλέξεις ο ακροατής θα έχει εξοικειωθεί με την οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων μέσα στο επιχειρησιακό περιβάλλον και θα έχει εμβαθύνει τόσο στη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος των Δημοσίων Σχέσεων όσο και της αξιολόγησής του. Ακόμα ο ακροατής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρησιακό και μη, περιβάλλον.

Το μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται από πέντε  ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή και θα δοθεί ο ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων καθώς και τα χαρακτηριστικά του Διευθυντού των Δημοσίων Σχέσεων. Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στις Δημόσιες Σχέσης – το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση. Στη τρίτη ενότητα θα αναλυθούν τα προγράμματα και τα μέσα που χρησιμοποιεί ένας διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων ή μια εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων. Οι τρεις πρώτες ενότητες θα παρουσιαστούν περιληπτικά  Στην τέταρτη ενότητα θα αναλυθούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τις Δημόσιες Σχέσεις και οι διαλέξεις θα εστιάσουν στη χορηγία κυρίως.  Στην τελευταία ενότητα θα αναπτυχθεί το επικοινωνιακό τμήμα στης διοίκησης των κρίσεων. 

Σκοπός του μαθήματος: είναι να παρουσιαστούν στους φοιτητές η μεθοδολογία και τα στάδια ανάπτυξης μιας διαφημιστικής εκστρατείας με επικέντρωση στη διαμόρφωση του μηνύματος και στο σχεδιασμό και την επιλογή των ΜΜΕ. Επίσης να παρουσιαστούν τα εργαλεία της προώθησης των πωλήσεων και του άμεσου Μάρκετινγκ.

Περιγραφή του μαθήματος: Έννοια, ορισμός και αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής, η σημασία των briefings στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δημιουργικής στρατηγικής και του Σχεδιασμού των ΜΜΕ, πρακτικά παραδείγματα  briefings, οργάνωση μιας διαφημιστικής εταιρίας και διαδικασία ανάπτυξης μιας διαφημιστικής εκστρατείας, πηγές πληροφόρησης για τη διαμόρφωση του μηνύματος και το σχεδιασμό ΜΜΕ, διαμόρφωση μηνύματος, σχεδιασμός και επιλογή ΜΜΕ, πρακτικά παραδείγματα διαμόρφωσης μηνύματος και σχεδιασμού και επιλογής ΜΜΕ, νέες τεχνολογίες στη διαφήμιση, έννοια, ορισμός, αντικείμενο και εργαλεία της προώθησης πωλήσεων, άμεσο Μάρκετινγκ.

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον πελάτη – καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Έμφαση δίνεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών κοι κοινωνικών επιδράσεων που  δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος, καλύπτεται η διαδικασία της έρευνας αγοράς, η οποία αποτελεί κεντρικό άξονα για τη μελέτη των θεμάτων που  άπτονται της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή.

Το μάθημα έχει στόχο να χτίσει ένα θεωρητικό περίγραμμα, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση του πελάτη - καταναλωτή. Η κατανόηση αυτή εξυπηρετεί στον καλύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Μάρκετινγκ. Για το λόγο αυτό θα υιοθετηθούν δύο οπτικές μέσα από τις οποίες θα προσεγγιστούν τα θέματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: Η οπτική του ίδιου του αποφασίζοντα και η οπτική του σύγχρονου στελέχους ΜΚΤ.

Η προσέγγιση του μαθήματος θα αποτελεί συνδυασμό διαλέξεων, συζήτησης, αναλύσεων πραγματικών περιπτώσεων (case studies) και θα κληθούν και επισκέπτες ομιλητές.

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι ένα forum για συζήτηση όπου όλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάσουν και να διερευνούν ιδέες, να τις υποστηρίζουν και ομαδικά να φτάνουν σε λύσεις προβλημάτων ΜΚΤ.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος μόνο αν τρέξει η κατεύθυνση της Ναυτιλίας.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος μόνο αν τρέξει η κατεύθυνση της Ναυτιλίας.

Το μάθημα αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας μέχρι τη δημιουργία της εταιρείας και τη μετέπειτα διαχείρισή της. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει ποικιλία θεμάτων, όπως:

  • Δράση Επιχειρηματία
  • Πτυχές Επιχειρηματικότητας
  • Σχέσεις Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας - Δημιουργικότητας
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Ενδο-επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικές Στρατηγικές

Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, η θεωρία συνδυάζεται με πρακτικές ασκήσεις που προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το μάθημα προσδοκά την εκ νέου τοποθέτηση όσων έχουν ήδη εμπλακεί σε επιχειρηματική δράση (δική τους ή άλλων). Για τους υπόλοιπους δημιουργείται έναυσμα για σκέψη σε περίπτωση μελλοντικής εμπλοκής.

Το μάθημα περιλαμβάνει μαθήματα από την επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ τα οποία συνθέτουν το διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν τον χώρο των Υπηρεσιών καθώς και στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως μέρος του ευρύτερου πεδίου του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Η προσέγγιση του μαθήματος δεν είναι τεχνική και συνεπώς προϋποθέτει βασικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Informationand CommunicationTechnologies – ICT). Το μάθημα καλύπτει μεγάλο εύρος θεμάτων που εμπίπτουν στον ευρύτερο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Ο στόχος του μαθήματος είναι, μεταξύ άλλων, η απόκτηση γνώσεων ικανών να βοηθήσουν τους φοιτητές να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, αποτελεσματικών πρακτικών και ελκυστικών υπηρεσιών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιστημονικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σκοπός  του μαθήματος είναι η  συμβολή του στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε ευρύτερα οικονομικά θέματα, η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξειδίκευσης σε οικονομικά θέματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και η εφαρμογή της οικονομικής ανάλυσης στην λύση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να παράσχει στους φοιτητές τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις στην διοίκηση μιας επιχείρησης στον τομέα των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει στοιχεία τόσο της μικροοικονομικής όσο και της μακροοικονομικής ανάλυσης, απαραίτητα για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, αναλύει βασικές θεωρητικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης  για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και της συμπεριφοράς του καταναλωτή κάτω από συνθήκες αλληλεξάρτησης και αβεβαιότητας. Επίσης αναλύει την μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, την λειτουργία της, τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα, τις πολιτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θέματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου μαθήματος μόνο αν τρέξει η κατεύθυνση της Ναυτιλίας.


Go to top