Βασικά - Κορμού

Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την ανάλυση του έργου (περιγραφή και προδιαγραφή θέσεων εργασίας), τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις τεχνικές επιλογή υποψηφίων, τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τις μεθόδους εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της επίδοσης.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στις διαπραγματεύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση τη στρατηγική πλευρά τους, δηλαδή τη λήψη αποφάσεων για τους τρόπους αντιμετώπισης των συγκρούσεων. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται οι συγκρουσιακές εντάσεις, ο ρόλος συνθηκών στο χειρισμό των συγκρούσεων και η λήψη της τελικής απόφασης, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται περισσότερες ασκήσεις (role playing), οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν και να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες. Για το σκοπό αυτό, αναλύονται επιλεγμένες θεωρίες από την ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία. 

Στην τρίτη ενότητα παρέχονται οι βασικές γνώσεις για το χειρισμό των ελληνικών εργασιακών και βιομηχανικών σχέσεων, δηλαδή το χειρισμό και τη διευθέτηση των συλλογικών διαφορών, με έμφαση το επιχειρησιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι γνώσεις από την προηγούμενη ενότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν οι σπουδαστές να προσδιορίζουν τα επιμέρους μοντέλα διαπραγμάτευσης στις συλλογικές διαφορές. Κατ’ επέκταση, αναλύεται το σύστημα μεσολάβησης – διαιτησίας στην Ελλάδα και εξετάζονται οι προϋποθέσεις υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το μάθημα επιχειρεί να εντάξει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου, οι οποίες αναλύονται στις εξής θεματικές ενότητες:

 • Στρατηγική Ανάλυση Περιβάλλοντος
 • Εταιρική Αποστολή και Όραμα
 • Στρατηγικές
 • Αξιολόγηση Στρατηγικών
 • Τεχνικές Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου
 • Στρατηγική και Οργανωτική Δομή
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο
 • Στρατηγική Αλλαγή
 • Μετασχηματισμός

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του μαθήματος γίνεται συνδυασμός θεωρίας και μελετών περιπτώσεων. Στόχος των μελετών περιπτώσεων είναι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, προκειμένου να ενισχύσουν οι εκπαιδευόμενοι ικανότητες σε επίπεδο ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης. Το μάθημα αντλεί από ποικιλία πηγών (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες, κλ.π.) και με την ολοκλήρωσή του οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις δικές τους τεκμηριωμένες απόψεις σε καίρια θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.

Σκοπός του Μαθήματος είναι η κάλυψη των βασικών εννοιών και της συλλογιστικής του Στρατηγικού ΜΚΤ με έμφαση στις Υπηρεσίες. Παράλληλοι στόχοι του Μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μελέτη και την κριτική της σύγχρονης επιστημονικής αρθρογραφίας και  επιχειρηματικής πρακτικής της σχετικής με το Στρατηγικό ΜΚΤ και η ανάπτυξη της Στρατηγικής σκέψης και η ανάπτυξη διοικητικών και οργανωτικών ικανοτήτων στο πλαίσιο της εκπόνησης της ομαδικής εργασίας.

Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή Στρατηγικών Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του ΜΚΤ για την ανάλυση και επίλυση στρατηγικών προβλημάτων ΜΚΤ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για Υπηρεσίες.

Επιμέρους θέματα που αναλύονται στο μάθημα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ΜΚΤ και το σχέδιο ΜΚΤ, ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας, ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστών, ανάλυση καταναλωτών-πελατών, ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων, καθώς και επιμέρους στρατηγικές ΜΚΤ που αφορούν στη διοίκηση των στοιχείων του μίγματος ΜΚΤ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εμπέδωση των αρχών, μεθόδων και τεχνικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και επιλογή επενδυτικών και χρηματοδοτικών προτάσεων.

Η Χρηματοδοτική Διοίκηση ασχολείται με χρηματοδοτικές αποφάσεις. Υπάρχουν δύο ειδών αποφάσεις: αποφάσεις που αφορούν την αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων και αποφάσεις που αφορούν την επιλογή εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Οι μέθοδοι αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αξιολόγηση επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων όσο και για την αξιολόγηση αξιογράφων, δηλαδή μετοχών και ομολογιών.

Σήμερα το 35% των επενδύσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών αφορά σε προϊόντα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η ευθύνη της διαχείρισης των αντίστοιχων κεφαλαίων και των αποτελεσματικών επιλογών βαρύνει τα διοικητικά στελέχη.

Στόχος του μαθήματος είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης των διοικητικών απαιτήσεων, κάτω από ένα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσω της κατάλληλης  χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και υλοποιείται με θεωρητική και πρακτική προσέγγιση, που καλύπτει τα ακόλουθα βασικά θέματα: Παρουσίαση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών με κατεύθυνση τη δυνατότητα δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος. Μεθοδολογίες προσδιορισμού, σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπτώσεις της εισαγωγής των πληροφοριακών συστημάτων στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. Συμβολή των επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων στην ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αντίληψη της ψηφιακής επιχείρησης. Σημασία, χρήση και ... απομυθοποίηση των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. Πρακτική αξία των συστημάτων διαχείρισης γνώσης. Στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων.

Το μάθημα εκτός της θεωρίας περιλαμβάνει εφαρμογές με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επιχειρηματικά προγράμματα και προγράμματα CASE. Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις στην πληροφορική, αν και θα βοηθούσε ένα οποιοδήποτε εισαγωγικό επίπεδο.

Το μάρκετινγκ είναι η επιχειρηματική λειτουργία και φιλοσοφία που εντοπίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη που δεν έχουν ικανοποιηθεί, προσδιορίζει και μετρά το μέγεθος τους, καθορίζει ποιες αγορές - στόχους μπορεί η επιχείρηση να εξυπηρετήσει καλύτερα, αποφασίζει ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα/υπηρεσίες και  που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και καλεί όλα τα στελέχη του οργανισμού να "σκεφτούν" και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη, συστηματική, επιστημονική και αναλυτική προσέγγιση σχετικά με τον ζωτικό για την επιχείρηση χώρο του μάρκετινγκ και των πρακτικών εφαρμογών του καθώς και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά θέματα Λογιστικής, ώστε να είναι σε θέση, κατά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, να εξασφαλίζουν, αξιολογούν και αξιοποιούν λογιστικά στοιχεία απαραίτητα για λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της Θεωρίας και των πρακτικών του μάνατζμεντ, οριοθετεί και αναλύει τις λειτουργίες αυτού, εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές σε ελληνική και διεθνή αγορά και Καταγράφει και αξιολογεί εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογίες Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, με έμφαση στον κλάδο των υπηρεσιών. Τέλος, επιχειρεί μια εισαγωγική προσέγγιση σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων και προσπαθεί να μετρήσει το βαθμό ετοιμότητας αλλά και τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.  

Ο σκοπός τους μαθήματος είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών και προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι παραπάνω λειτουργούν.
 • Να αναδείξει και αναλύσει τις ιδιαιτερότητες της παροχής υπηρεσιών.
 • Να συζητήσει τεχνικές, μεθοδολογίες και εργαλεία αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών.
 • Να παρουσιάσει βέλτιστες διοικητικές πρακτικές στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και να προσδιορίσει “κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας”.

Η υποστήριξη αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί έγκαιρη διαπίστωση, αντίληψη, σαφή ορισμό και συστηματική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων, που προκύπτουν με μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και οδηγούν σε εκτιμήσεις, διαπιστώσεις, σχέσεις, τάσεις και προβλέψεις, που μπορούν να συμβάλουν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μάθημα ανταποκρίνεται στα παραπάνω και εστιάζει στη χρήση απλών και σύνθετων ποσοτικών μεθόδων, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία πληροφοριών, μέσα από την εμπεριστατωμένη ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων. Εστιάζει σε μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, βάσεων δεδομένων, μαθηματικών υποδειγμάτων, μαθηματικού προγραμματισμού, ασαφούς λογικής και εξόρυξης δεδομένων. Υλοποιεί τις μεθόδους αυτές επί πραγματικών επιχειρηματικών δεδομένων, με τη χρήση εργαλείων λογισμικού. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί προγράμματα-πακέτα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων και  στατιστικής (όπως τα Excel και SPSS). Το μάθημα έχει συνεχείς δυναμικές αναπροσαρμογές στην ύλη του, ώστε να συμβαδίζει με τη σύγχρονη τεχνολογία και την πρόσφατη επιστημονική γνώση γύρω από τα αντικείμενα που καλύπτει. Η παρακολούθηση δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις, εκτός ίσως από ένα εισαγωγικό μάθημα στατιστικής καθώς και κάποια δυνατότητα χρήσης προσωπικών υπολογιστών. 

Go to top